תקנון השימוש באתר הכיתה www.hakita.co.il

מבוא:
1.   מטרת האתר היא יצירת, שימוש שוטף ותחזוקת זירת מפגש וירטואלית, בין מורים פרטיים, מאמני כושר ומרכזי לימוד שמסוגלים ומעוניינים להציע את שירותיהם המקצועיים, לבין תלמידים שמעוניינים מצידם לבדוק את האפשרות לצרוך שירותים אלו.
2.   האמור בתקנון שימוש זה, הינו בלשון זכר, אך תכלית שימוש זה היא לצורכי נוחות בלבד, ולמען ההבהרה- האמור בהסכם זה פונה לנשים ולגברים כאחד ובמידה שווה.
3.   בכל הפרה של כ"א מן הסעיפים המובאים בחוזה, בנפרד או במצטבר, רשאית הנהלת האתר או מי מטעמה, לחסום באופן זמני או תמידי את כניסתו של המשתמש העובר על תקנון זה לאתר, ו/או למחוק את חשבון המשתמש שלו ו/או פרסומים, מאמרים, סרטונים או כל חומר שהוא מטעמו, בין אם המשתמש צורך את שירותי האתר בחינם או בתשלום וללא כל צורך בהנמקה או הסבר מכל סוג שהוא למשתמש או מי מטעמו.
        כמו כן, מובהר בזאת שחוקי מדינת ישראל חלים על השימוש באתר, ובמידת הצורך הנהלת האתר תעבוד בשיתוף פעולה מלא עם רשויות החוק במדינת ישראל.
 
"ישות" באתר תיחשב כל משתמש באתר לרבות מורה פרטי, מאמן, מרכז לימוד, תלמיד או הנהלת האתר.
"משתמש" באתר ייחשב כל ישות באתר שהיא נשוא תקנון זה; לרבות מורים פרטיים, מאמנים, מנהלי מרכז הוראה, תלמידים, מנהלי האתר, או כל גולש אחר שמשתמש בשירותי האתר.
 
כללי:
1.   בעת השימוש באתר מקבל על עצמו המשתמש את תקנון האתר לאשורו, כמות שהוא וללא שום ערעור וסייג על כל הנאמר בו. זאת לרבות הסנקציות אליהן הוא חשוף במידה שיפר פריט אחד או יותר מן הפריטים המצוינים באתר.
2.   בעת השימוש באתר, מתחייב המשתמש באתר לנהוג באתר בתום לב[1] כלפי כל הישויות באתר, לרבות תלמידים, מורים אחרים, מנהלי האתר וכל ישות שיתקל בה המשתמש.
3.   בעת השימוש באתר, מתחייב המשתמש באתר לנהוג בכבוד ובנימוס כלפי כל הישויות האחרות באתר, להימנע מהשמצות פומביות ואישיות, וקידום פרובוקציה מכל סוג שהוא, על פרט, פרטים או קבוצה הן בקרב משתמשי האתר, והן בכלל.
למשתמש וידוע, שבמידה ויפר חובה בסיסית זו, חשוף הוא למחיקה מלאה של חשבון המשתמש שלו לאלתר וללא צורך בהנמקות מכל סוג שהוא, מטעם הנהלת האתר או מי מטעמה, בין אם הוא צורך את שירותי האתר בחינם או בתשלום, כפי שמופיע בפרק המבוא (3).
4.   המורה מתחייב לפרסם פרטים נכונים בלבד אודותיו. פרטים אלו נוגעים לכל עניין ועניין שמפרסם המורה; זאת לרבות אזורי לימוד, מקצועות לימוד, תחומי לימוד שהוא יכול לסייע בהם, השכלה רלבנטית ועוד.
      המורה מודע לכך שבכל מקרה אין הנהלת האתר אחראית על תוכן ואמיתות הפרטים שיפרסם, וכן מודע לכך שאם יבחר לפרסם פרטים שקריים אודותיו, הוא חשוף לפעולות מטעם מנהלי האתר, כמוזכר בפרק המבוא (3).
5.    המורה מודע לכך שהוא מפרסם פרטי התקשרות אישיים שלו, מרצונו החופשי וכרצונו, והאחריות על השימוש בפרטים אלו, ע"י כל גורם שהוא, אינה בשום אופן אחריותה של הנהלת האתר.
6.   ככל שתתעורר מחלוקת משפטית בין הנהלת האתר לבין כל ישות אחרת באתר, יידון המקרה בבית המשפט בעיר תל אביב.
 
חובות כלפי מורים אחרים באתר:
1.   בשימוש בשירותי האתר, מתחייב המשתמש לצרוך את שירותי האתר באופן הוגן, לא לחרוג מן השימוש בכלים שהועמדו לרשותו לקידום פרופיל המורה האישי שלו, על ידי הנהלת האתר או להשתמש לרעה בכל אופן שהוא, לא לחבל בחשבונות של משתמשים אחרים, לא להשמיץ מורים אחרים בפני מורים אחרים ו/או תלמידים באתר ו/או מנהלי האתר.
 
חובות כלפי תלמידים באתר:
1.   בעת פניה מתלמידים, או אל תלמידים, מתחייב המורה לא להונות תלמידים שפונים אליו, לא להודיע שמתמצא בחומרים שאינם מתמצא בהם ולעשות ככל שיכול על מנת לבדוק את יכולתו וכישוריו האמתיים לסייע להם.
2.   בעת פניה מתלמידים, או אל תלמידים, מתחייב המורה לנהוג בהם בכבוד ולא לעלוב ו/או לפגוע ו/או להשמיץ ו/או לקלל ו/או להשתמש בשפה גסה מכל סוג שהוא כלפי תלמידים. אם יעשה כן, ידוע לו שהוא עלול לעמוד בפני סנקציות מטעם הנהלת האתר, כפי שמפורט בפרק המבוא (3).
 
חובות הנוגעים לפרסומי המורה:
1.   החומר/ים שמפרסם המורה הינם, לעניות דעתו ולמיטב ידיעתו של המורה, נכונים ומדויקים מבחינה אקדמית. באם ישנה השגה מטעם המורה על אי אלו מן החומרים שהוא מפרסם, יפרסם זאת בגוף הטקסט כהערת ביניים, או בכל אופן שימצא לנכון, ובלבד שהפרסום נשוא סעיף זה, יהיה ברור, בולט ונהיר לכל.
2.   המורה מתחייב לכך שהתכנים אותם הוא מפרסם הינם מקוריים ופרי יצירתו הבלעדית של המורה. באם המורה מפרסם קטע או קטעים ממאמר ו/או מאמרים שלמים שאינם שלו, יפרסם זאת המורה בגוף הטקסט כהערת ביניים, או בכל אופן שימצא לנכון, ובלבד שהפרסום נשוא סעיף זה, יהיה ברור, בולט ונהיר לכל.
באם המורה מפרסם תכנים שאינם שלו, מתחייב המורה לשמור בהישג יד אישורים מטעם בעל/ת הקניין הרוחני של הנכס, או  מי מטעמו.
3.   המורה מתחייב להשתמש בפרסומים שלו בלשון נקייה, ללא מילים גסות, לא להעליב ו/או לפגוע ו/או לנקום ו/או לשגר או כל אמירה באותה הרוח, כלפי פרט, פרטים או קבוצה.
4.     המורה מודע לכך שאין הנהלת האתר אחראית בשום אופן על הנאמר בסעיפים (1)-(3), ובמידה של הפרה כלשהי של אחד או יותר מן הסעיפים הנ"ל, יהיה הוא, המורה, האחראי הבלעדי, ויישא הוא בכל אחריות מכל סוג שהוא ו/או סנקציה מכל סוג שהיא, מטעם רשויות החוק במדינת ישראל.
 
חובות כלפי מנהלי האתר:
1.    הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לרענן מפעם לפעם את נהלי ותקנות האתר ולפרסם אותם במקום המיועד לכך.
2.   מורה או מאמן או מנהל מרכז לימוד המשתמש באתר מתחייב לכך שנשוא פרסומו זה הוא עצמו בלבד. הוא מתחייב לא לרשום אדם אחר בחוסר ידיעתו לאתר בכל נושא שהוא. במידה ורישום שכזה מתרחש, אין הנהלת האתר אחראית בכל צורה שהיא לעצם הפרסום ו/או השלכותיו, וכל החומרים הנוגעים לעניין, יועברו לכל גורם רלבנטי ברשויות החוק בישראל.
כל משתמש באתר, בין אם מורה או תלמיד או מאמן כושר או מנהל מרכז לימוד, מודע לכך שאין ביכולותיה של  הנהלת האתר לאמת או לשלול או אף לבדוק בכלל כל פרט ופרט ואת כל הפרטים בכלל של כל משתמש כזה או אחר באתר, ואין היא אחראית על אף היבט בפרסום זה ו/או על נזקים שייווצרו מפרסום שכזה, ככל שיהיו.
3.   בעת שימוש באתר מתחייב המשתמש לנהוג באופן חוקי והוגן בשימושו בכלים שמקנה האתר; באפשרותו להתרשם מן העמודים באתר, מן המורים באתר, מן המאמנים באתר וממרכזי הלימוד, וכן ליצור עם כל אחד מן הנ"ל קשר בכל אמצעי שיחפוץ, ושהמפרסם מעמיד לרשותו. ברשותו של המשתמש לקרוא וללמוד כל אחד מן התכנים המפורסמים באתר, להגיב עליהם, להיעזר בהם כמקורות ולצטט אותם ככל שיחפוץ. אין באפשרותו של המשתמש באתר לנצל את החומרים באתר למטרות תעשייתיות ו/או עסקיות; זאת לרבות מסחר, שיווק, העתקה וריכוז של החומרים ועוד.
4.   בפרט המשתמש באתר מתחייב לא להעתיק, להפיץ, להקליט, לתעד, לרכז, לנהל, לשווק או לבצע כל פעולה שהיא על כ"א מישויות האתר, שאינן נמנות על תכליתו העיקרית של אתר הכיתה, כפי שמובאת בפרק המבוא (1) לתקנון זה.
5.   זכויות היוצרים והקניין הרוחני של אתר הכיתה, של המותג, של לוגו האתר ושל כל מה שנוגע לאופי השירותים הניתנים באתר שייכות אך ורק להנהלת אתר הכיתה.
6.   מחד הנהלת האתר מצהירה כי כוונתה היא שהאתר יעמוד לרשות המשתמשים בכל רגע שיחפצו בכך, אך מנגד, במקרה של תקלה טכנית שפוגעת בתפקודי האתר בכלל, או רכיבים ממנו, ו/או השבתה של שירותים אחרים שאינם נוגעים ישירות להנהלת האתר, הגורמים להשבתתו, ו/או עבודות תחזוקה שהנהלת האתר עשויה לחפוץ בהן מפעם לפעם, הנהלת האתר לא תישא בתוצאות או בהוצאות ככל שיהיו עבור מי מן המשתמשים, בין שהינם משתמשים בתשלום, ובין שאינם משתמשים בתשלום.
 
7.   אין הנהלת האתר אחראית על כל נזק שיגרם למשתמשים באתר; בין אם ממוני או שאינו ממוני, תדמיתי, כלכלי, פיזי, פסיכולוגי ועוד.

8א. בנוגע למורים המפרסמים באתר - הנהלת האתר לא מתחייבת בפני המורה למספר פניות מינימלי ו/או פניות בכלל בכל תקופת זמן. האמור נוגע הן למורה כאשר הוא משלם, והן למורה כאשר אינו משלם. למען הסר ספק- מובהר ומוצהר כי תשלום בעבור כרטיס מקודם מחייב את הנהלת האתר בקידום הכרטיס המדובר, ואין כל ערובה או התחייבות או הבטחה לכמות חשיפות או פניות כלשהן, אם בכלל.
 
 8ב. בנוגע לתלמידים המחפשים באתר - מובהר ומוצהר כי הנהלת האתר לא מתחייבת בפני התלמיד או מי מטעמו, המחפש מורה, כי יימצא מורה מתאים, ואם יימצא - כי המורה פרסם פרטים נכונים אודותיו ו/או כי השיעור/ים יהיה/יהיו אפקטיבי/ים, שווה/ים את התשלום וכיוב.
מובהר למען הסר ספק, כי תפקידו של האתר הינו אך ורק יצירת קשר בין מורה לתלמיד וכל נזק ו/או אי-נוחות ו/או עוגמת נפש, אשר תיגרם למי מן הצדדים כתוצאה מן המפגש/ים ככל שהיה/היו, אינם באחריות האתר.

 
[1] כמוגדר בפרוטרוט בחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג- 1973


צור קשר עם מנהל האתר